MUSTAFA BİN HASAN

Dr. Mürselin GÜNEY

Zühdî ve Râkım kardeşlerden önce yaşamış 18 asrın pek fazla tanınmayan bir hattatı da Ünyeli Mustafa bin Hasan'dır. Yazmış olduğu eserlerin şu ana kadar elimize geçen örneği yoktur. Kendisi hakkındaki yegâne bilgi kaynağımız Müstakimzade Süleyman Efendi'nin Tuhfe-i Hattâtîn adlı eseridir. Bu eserde Mustafa bin Hasan hakkında şu bilgiler verilmektedir:

"Ünyevidir. Ba'del Hacc-ı dârel fehûl İstanbul'a vusul bulup "Min ceddü ced" hükmüyle ulûm-ı nâfiaya sa'y-ı beliğ edüp, hatta tefsir-i Beyzavi'yi Sultan Mahmud Camii imamı üstadım Seyyid Yusuf Efendi merhumdan tahsil zeyline talik ve hüsn-ü hatt-ı sülüs ve nesihi üstadel merasim namdaş Ebilkasım Katib-i saray-ı amire Hace Mehmed Rasim Mersum'dan talim ve temeşşuk edip reside-i kemal ve izn-i vaz'-ı kelime-i ketebe ile dahi iclal olunmuştur. Musahıf-ı adide ve sair kütüb-i güzide-i kitabet-i şerifle sükran üzeredir. Halen, hanesi civarında Debbağzade Şeyhülislam Mehmed Efendi medresesinde talim için bir hücre ihtiyar ve anda ehl-i hatla amiz-i şikârdır."